Logo

Related Events

(2079.10.23): BCA/ BIT/ B.Tech. Biotech - II/IV & VI and B.Sc. Biotech - II/ IV
(2079.10.15):BE/ B. Arch - IV, B.Sc. Ag/ B.Sc. Forestry - II/ IV/ VI and B.Ed. - II Yr.
(2079.10.05):BE/ B.Arch - VI
(2079.10.04):B.V. Sc & AH - II/ IV/ VI & VIII
(2079.09.26):M.Ed. - II Yr. and BLAS - VI & VIII
(2079.09.22):BE/ B.Arch - VIII (Chance), B.Food - II/ IV & VI and B. Dairy -VI
(2079.09.21):BA - I/ II & III Yr and M.Sc. PRD - I & III
(2079.09.21):BSN/ PBNS - I